Disclaimer

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kan de informatie onvolkomendheden van allerlei aard bevatten. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch BAAC, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade op het systeem van de bezoeker zoals bv. ingevolge malware of andere schadelijke toepassingen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. BAAC wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze schadelijke toepassingen kunnen veroorzaken en het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zijn systeem uit te rusten met een up-to-date malwarescanner en firewall.

BAAC behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch BAAC, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

Belangrijk:

De informatie op deze website kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van producten of diensten en kan hoogstens worden opgevat als een uitnodiging om te bieden. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- en/of typfouten, vormen nooit een basis voor een geldige overeenkomst. Het gebruik van de documenten die u kunt downloaden op deze website zijn eveneens van informatieve aard.

Links naar andere websites:

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. BAAC kan niet garanderen dat betreffende externe informatie relevant, bijgewerkt en/of juist is. De op deze site vermelde partners, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze sitebezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. De vermelding van deze partners en/of verwijzing naar producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. BAAC wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van dergelijke websites.

Adviezen via de website:

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere beslissingen van persoonlijke en/of zakelijke aard, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat BAAC hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, ontwerpen, grafische elementen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software (bron- en objectcode), benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren BAAC of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BAAC de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website:

U verbindt zich er o.m. toe:

  1. De informatie op deze website niet in strijd met de bepalingen bedoeld onder “Intellectuele eigendomsrechten” te gebruiken.
  2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van een automatisch systeem (bv. DDoS).
  3. De veiligheidsmaatregelen van de website te (proberen) omzeilen.
  4. Zich toegang te (proberen) verschaffen tot onderdelen van de website waarvoor u geen machtiging tot toegang hebt (bv. de back-end van de website).
  5. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  6. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  7. De website niet te gebruiken op eender welke andere manier die strijdig is met de toepasselijke wetgeving.